TextView di chuyển tự động
06/08/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Cách cho TextView di chuyển khi bấm vào màn hình Debug ứng dụng và xem kết quả như sau: Sau đây là các bước để tạo 1 cái TextView di động (TweenAnimation):  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1/ Các bạn tạo 1 project như sau:
Project name: TweenAnimationExample
Build Target: Android 2.3.3
Application name: TweenAnimationExample
Package name: org.example.TweenAnimationExample
Create Activity: TweenAnimationExample
2/ Các bạn chỉnh lại nội dung file main.xml như sau:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:id="@+id/root"
>
<TextView
android:id="@+id/animatedText"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/hello"
/>
</LinearLayout>
3/ Các bạn code file strings.xml như sau:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="hello">TweenAnimationExample! Bấm vào để chạy chữ.</string>
<string name="app_name">TweenAnimationExample</string>
</resources>
4/ Các bạn thêm vào phần res folder anim. Sau đó thêm file rotate.xml vào folder anim mới tạo. File này sẽ quy định cách thức dòng TextView di chuyển. Code file rotate.xml như sau:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:fromDegrees="0" android:toDegrees="360" android:toYScale="0.0"
android:pivotX="40%" android:pivotY="30%" android:duration="2000" />
5/ Bạn code lại file TweenAnimationExample.java như sau:
package org.example.TweenAnimationExample;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
public class TweenAnimationExample extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
final Animation a = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.rotate);
a.reset();
final TextView rText = (TextView) findViewById(R.id.animatedText);
LinearLayout layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.root);
layout.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override public void onClick(View v) {
rText.startAnimation(a);
}
});
}
}
  Theo laptrinhdidong