State Persistence (Lưu trạng thái)
10/08/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Sau đây mình sẽ demo cách thức save trạng thái của Android (Thông qua ứng dụng save Text). Bạn sẽ tạo 1 EditText, Viết lên đó, tắt ứng dụng, và mở lại ứng dụng thì các câu bạn viết lên đó đều được lưu lại (Ứng dụng ko reset trạng thái). 1/ Các bạn tạo Project như sau: Project name: StatePersistence Build Target: Google APIs Application name: StatePersistence Package name: com.sample.StatePersistence Create Activity: StatePersistence 2/ Trong file main.xml bạn code như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
androidrientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
>
<EditText android:id ="@+id/saved"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:freezesText="true">
<requestFocus />
</EditText>
</LinearLayout>
3/ Trong file StatePersistence.java bạn code như sau:
package com.sample.StatePersistence;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.content.SharedPreferences;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
public class StatePersistence extends Activity {
private EditText editBox;
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
editBox =(EditText)findViewById(R.id.saved);
}
protected void onResume() {
super.onResume();
SharedPreferences prefs = getPreferences(0);
String restoredText = prefs.getString("text", null);
if (restoredText != null) {
editBox.setText(restoredText, TextView.BufferType.EDITABLE);
int selectionStart = prefs.getInt("selection-start", -1);
int selectionEnd = prefs.getInt("selection-end", -1);
if (selectionStart != -1 && selectionEnd != -1) {
editBox.setSelection(selectionStart, selectionEnd);
}
}
}
protected void onPause() {
super.onPause();
SharedPreferences.Editor editor = getPreferences(0).edit();
editor.putString("text", editBox.getText().toString());
editor.putInt("selection-start", editBox.getSelectionStart());
editor.putInt("selection-end", editBox.getSelectionEnd());
editor.commit();
}
}
  Cuối cùng thực hiện debug và làm các thao tác như mình đã miêu tả ở trên. Theo laptrinhdidong