Lấy dữ liệu SMS từ SIM card trên Android
09/08/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Dưới đây là đoạn code dùng để truy cập và lấy thông tin tin nhắn (SMS) từ thẻ SIM trên điện thoại Android. *** Các bạn cứ copy và past vào Android project -> combine và chạy thử để xem kết quả nhé Mã:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.telephony.gsm.SmsMessage;
import android.telephony.gsm.SmsManager;
import android.widget.Toast;
public class SMSReceiver extends BroadcastReceiver
{
    public void onReceive(Context context, Intent intent)
    {
        Bundle myBundle = intent.getExtras();
        SmsMessage [] messages = null;
        String from= "";
        String body="";
        boolean inSIM=false;
        if (myBundle != null)
        {
            Object [] pdus = (Object[]) myBundle.get("pdus");
            messages = new SmsMessage[pdus.length];
            for (int i = 0; i < messages.length; i++)
            {
                messages[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdus[i]);
                from = ""+messages[i].getOriginatingAddress();
                body = ""+messages[i].getMessageBody();
                inSIM = (messages[i].getIndexOnSim() != -1);
                if (inSIM)
                {
                    int status = messages[i].getStatusOnSim();
                    if (status == SmsManager.STATUS_ON_SIM_UNREAD)
                    {
                       Toast.makeText(context, "Message Unread on SIM: "+from+": "+body, Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    }
                }
            }
        }
    }
}
 Theo http://vietandroid.com