Lập trình Android: Ứng dụng Gesture
31/07/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


GESTURE Bạn đã bao giờ nghe từ “Gesture” trong Android ? Có thể nói nó là 1 trong những phần hay nhất của SmartPhone. “Gesture” dùng để nhận diện các chử cái hay ký hiệu mà bạn viết trên màn hình (Dùng tay vẽ trên màn hình cảm ứng). Trong bài viết này mình sẽ demo cách thức hoạt động của Gesture và tạo ra 1 ứng dụng nhận diện ký tự hoàn chỉnh. Đầu tiên các bạn phải vào Gesture Builder để xây dựng bộ thư viện cho Gesture (hay nói nôm na là bạn định nghĩa cái bạn sẽ vẽ ra). Các bạn vào Virtual Devices (có định nghĩa SD Card), chọn menu và bấm vào . Bạn sẽ nhận được 1 màn hình đen có 2 Button, bạn chọn Add gesture và tự định nghĩa : Khi đã hài lòng với Gesture của mình, bạn bấm vào button Done và sẽ được kết quả (bạn có thể định nghĩa nhìu Gesture cho 1 ký tự như ký tự e của mình): Tạo xong thư viện bạn tạo tiếp ứng dụng như sau: 1/ Tạo Project : Project name: GestureRevealer Build Target: Android 2.3.3 Application name: GestureRevealer Package name: com.dac.GestureRevealer Create Activity: MainActivity 2/Trong file main.xml các bạn thiết kế như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
PHP Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"  android:layout_height="fill_parent"
    >
<TextView
    android:layout_width="fill_parent"  android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Draw gestures and I'll guess what they are"
    />
<android.gesture.GestureOverlayView
    android:id="@+id/gestureOverlay"
    android:layout_width="fill_parent"  android:layout_height="fill_parent"
    android:gestureStrokeType="multiple"  android:fadeOffset="1000"
    />
</LinearLayout>
3/ Và trong file MainActivity.java các bạn code như sau:
PHP Code:
package com.dac.GestureRevealer
import java.util.ArrayList;
import android.app.Activity;
import android.gesture.Gesture;
import android.gesture.GestureLibraries;
import android.gesture.GestureLibrary;
import android.gesture.GestureOverlayView;
import android.gesture.Prediction;
import android.gesture.GestureOverlayView.OnGesturePerformedListener;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity implements OnGesturePerformedListener {
    private static final String TAG = "Gesture Revealer";
    GestureLibrary gestureLib = null;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        gestureLib = GestureLibraries.fromFile("/sdcard/gestures");
        if (!gestureLib.load()) {
            Toast.makeText(this, "Could not load /sdcard/gestures", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            finish();
        }
        Log.v(TAG, "Library features:");
        Log.v(TAG, "  Orientation style: " + gestureLib.getOrientationStyle());
        Log.v(TAG, "  Sequence type: " + gestureLib.getSequenceType());
        for( String gestureName : gestureLib.getGestureEntries() ) {
            Log.v(TAG, "For gesture " + gestureName);
            int i = 1;
            for( Gesture gesture : gestureLib.getGestures(gestureName) ) {
                Log.v(TAG, "    " + i + ": ID: " + gesture.getID());
                Log.v(TAG, "    " + i + ": Strokes count: " + gesture.getStrokesCount());
                Log.v(TAG, "    " + i + ": Stroke length: " + gesture.getLength());
                i++;
            }
        }
        GestureOverlayView gestureView = (GestureOverlayView) findViewById(R.id.gestureOverlay);
        gestureView.addOnGesturePerformedListener(this);
    }
    public void onGesturePerformed(GestureOverlayView view, Gesture gesture) {
        ArrayList<Prediction> predictions = gestureLib.recognize(gesture);
        Log.v(TAG, "in onGesturePerformed");
        if (predictions.size() > 0) {
            Prediction prediction = (Prediction) predictions.get(0);
            if (prediction.score > 1.0) {
                Toast.makeText(this, prediction.name, Toast.LENGTH_SHORT).show();
                for(int i=0;i<predictions.size();i++)
                    Log.v(TAG, "prediction " + predictions.get(i).name +
                            " - score = " + predictions.get(i).score);
            }
        }
    }
}
Cuối cùng các bạn debug ứng dụng và vẽ vào: Sưu tầm