Lập trình Android: Ứng dụng chụp hình
31/07/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Trong 1 bài viết trước mình đã demo 1 chuong trình quay video, và trong bài viết này mình sẽ demo tiếp 1 chương trình chụp ảnh sữ dụng Camera của thiết bị để chụp ảnh. 1/ Tạo Project : Project name: CaptureImageWithIntent Build Target: Android 2.3.3 Application name: CaptureImageWithIntent Package name: com.dac.Image Create Activity: MainActivity 2/ File layout main.java được thiết kế đơn giản như sau: PHP Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    >
<Button android:id="@+id/btn"
            android:text="Take Picture"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:onClick="captureImage" />
</LinearLayout>
3/ File MainActivity.java :
PHP Code:
package com.dac.Image
import java.io.File;
import android.app.Activity;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.ActivityInfo;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.provider.MediaStore;
import android.provider.MediaStore.Images.Media;
import android.util.Log;
import android.view.View;
public class MainActivity extends Activity {
    private static final String TAG = "CameraWithIntent";
    Uri myPicture = null;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE);
    }
    public void captureImage(View view)
    {
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(Media.TITLE, "My demo image");
        values.put(Media.DESCRIPTION, "Image Captured by Camera via an Intent");
        myPicture = getContentResolver().insert(Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, values);
        Intent i = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
        i.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, myPicture);
        startActivityForResult(i, 0);
    }
    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
        if(requestCode==0 && resultCode==Activity.RESULT_OK)
        {
             Intent inn = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
             Log.v(TAG, "myPicture is " + myPicture.toString());
             inn.setData(myPicture);
             startActivity(inn);
        }
    }
}
Và khi các bạn debug ứng dụng sẽ được như sau (Các bạn lưu ý phải debug với Virtual Device có SD card): Ban đầu: Khi bấm vào button: Sưu tầm