Lập trình Android: SoundPool
01/08/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


SoundPool là 1 công cụ trên Android giúp các bạn có thể mở nhiều file Audio vào cùng 1 thời điểm. Trong phần demo này mình sẽ tạo nên 1 ứng dụng chạy đồng thời 4 file MP3 trên Virtual Device . Các bước để tạo ứng dụng như sau: 1/ Tạo Project : Project name: SoundPoolDemo Build Target: Android 2.3.3 Application name: SoundPoolDemo Package name: com.dac.soundpool Create Activity: MainActivity 2/ Trong file main.xml các bạn thiết kế giao diện đơn giản như sau: PHP Code  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"  android:layout_height="fill_parent"
    >
<ToggleButton android:id="@+id/button"
    android:textOn="Pause"  android:textOff="Resume"
    android:layout_width="wrap_content"  android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="doClick" android:checked="true" />
</LinearLayout>
3/ Các bạn tạo thêm 1 folder raw trong res/ và add vào đó 4 file nhạc MP3. Mình đặt tên lần lượt là : chimp.mp3, crickets.mp3, rooster.mp3, music_flie.mp3
4/ Trong file MainActivity.java các bạn code xử lý như sau:
PHP Code:
package com.dac.soundpool
import java.io.IOException;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.res.AssetFileDescriptor;
import android.media.AudioManager;
import android.media.SoundPool;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.ToggleButton;
public class MainActivity extends Activity implements SoundPool.OnLoadCompleteListener {
    private static final int SRC_QUALITY = 0;
    private static final int PRIORITY = 1;
    private SoundPool soundPool = null;
    private AudioManager aMgr;
    private int sid_background;
    private int sid_roar;
    private int sid_bark;
    private int sid_chimp;
    private int sid_rooster;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
    }
    @Override
    protected void onResume() {
        soundPool = new SoundPool(4, AudioManager.STREAM_MUSIC, SRC_QUALITY);
        soundPool.setOnLoadCompleteListener(this);
        aMgr = (AudioManager)this.getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
        sid_background = soundPool.load(this, R.raw.crickets, PRIORITY);
        sid_chimp = soundPool.load(this, R.raw.chimp, PRIORITY);
        sid_rooster = soundPool.load(this, R.raw.rooster, PRIORITY);
        sid_roar = soundPool.load(this, R.raw.music_flie, PRIORITY);
        try {
            AssetFileDescriptor afd = this.getAssets().openFd("dogbark.mp3");
            sid_bark = soundPool.load(afd.getFileDescriptor(), 0, afd.getLength(), PRIORITY);
            afd.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        super.onResume();
    }
    public void doClick(View view) {
        switch(view.getId()) {
        case R.id.button:
            if(((ToggleButton)view).isChecked()) {
                soundPool.autoResume();
            }
            else {
                soundPool.autoPause();
            }
            break;
        }
    }
    @Override
    protected void onPause() {
        soundPool.release();
        soundPool = null;
        super.onPause();
    }
    @Override
    public void onLoadComplete(SoundPool sPool, int sid, int status) {
        Log.v("soundPool", "sid " + sid + " loaded with status " + status);
        final float currentVolume = ((float)aMgr.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC)) /
                ((float)aMgr.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC));
        if(status != 0)
            return;
        if(sid == sid_background) {
            if(sPool.play(sid, currentVolume, currentVolume,
                    PRIORITY, -1, 1.0f) == 0)
                Log.v("soundPool", "Failed to start sound");
        } else if(sid == sid_chimp) {
            queueSound(sid, 5000, currentVolume);
        } else if(sid == sid_rooster) {
            queueSound(sid, 6000, currentVolume);
        } else if(sid == sid_roar) {
            queueSound(sid, 12000, currentVolume);
        } else if(sid == sid_bark) {
            queueSound(sid, 7000, currentVolume);
        }
    }
    private void queueSound(final int sid, final long delay, final float volume) {
        new Handler().postDelayed(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                if(soundPool == null) return;
                if(soundPool.play(sid, volume, volume,
                        PRIORITY, 0, 1.0f) == 0)
                    Log.v("soundPool", "Failed to start sound (" + sid + ")");
                queueSound(sid, delay, volume);
            }}, delay);
    }
}
  Và khi các bạn debug sẽ nghe được âm thanh của cả 4 file các bạn add vào Project. Các bạn nhấn vào Toggle Button để tắt hay mở SoundPool.Sau đây là 1 số hình ảnh mô tả cho ứng dụng: Theo laptrinhdidong