Lấy IMEI của điện thoại
24/08/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Lấy IMEI của điện thoại

Lại đoạn code nữa liên quan tới class TelephonyManager: redirect=http%3A%2F%2Fdeveloper.android.com%2Freference%2Fandroid%2Ftelephony%2FTelephonyManager.html" target="_blank">http://developer.android.com/referen…nyManager.html Đoạn code để lấy IMEI của Android phone (chú ý ko chơi trên giả lập được, get bị Force Close). CODE: PHP Code: TelephonyManager mTelephonyMgr = (TelephonyManager) getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE); String imei = mTelephonyMgr.getDeviceId(); — Lấy IMEI của máy yêu cầu Permisson: PHP Code: <user-permisson name=”android.permission.READ_PHONE_STATE” /> <