Lịch thi qua môn C 11/02/2012
10/02/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Trung tâm Đào tạo lập trình cho di động MobiPro
Mã kì thi: 002
Danh sách thi bỏ qua môn
Môn thi Java
Ngày thi: 11-Feb-2012 Thời gian: 14h:00 - 17h:00
STT Mã HV Họ tên Lab Ký tên
1 BK-AD.03L01 Nguyễn Đức Quân
2 BK-AD.03L05 Trần Quốc Huy