Cách chạy file video của youtube
03/07/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Để xem được video trên youtube trong chương trình của mình các bạn đảm bảo 3 yêu cầu: - Thiết bị phải kết nối internet - Định dạng video phải ở dạng rtsp (Real Time Streaming Protocol) --> các bạn vào địa chỉ http://m.youtube.com để lấy link - Cấp quyền truy cập INTERNET trong manifest.xml VideoYoutubeActivity.java
code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
package android.noelove.youtube;
import android.app.Activity;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;
public class VideoYoutubeActivity extends Activity {
    String SrcPath = "rtsp://v7.cache8.c.youtube.com/
com/CjgLENy73wIaLwnVyCbGJxdzihMYDSANFEIJbXYtZ29vZ2xlSARSB3Jlc3VsdHNgiYeziKbBkuBPDA==/0/0/0/video.3gp">CjgLENy73wIaLwnVyCbGJxdzihMYDSANFEIJbXYtZ29vZ2xl
    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        VideoView myVideoView = (VideoView) findViewById(R.id.myvideoview);
        myVideoView.setVideoURI(Uri.parse(SrcPath));
        myVideoView.setMediaController(new MediaController(this));
        myVideoView.requestFocus();
        myVideoView.start();
    }
}
  manifest.xml
code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android=" com/apk/res/android"
    package="android.noelove.youtube"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0" >
    <uses-sdk android:minSdkVersion="8" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    <application
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name" >
        <activity
            android:name=".VideoYoutubeActivity"
            android:label="@string/app_name" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>