Android Content Provider – Bài 7
25/06/2012
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay


Giới thiệu Content Provider Content Provider là 1 trong 4 thành phần cơ bản của 1 ứng dụng Android thường có bao gồm: 1. Activity 2. Service 3. Broadcast Receiver 4. Content Provider Một Content Provider cung cấp một tập chi tiết dữ liệu ứng dụng đến các ứng dụng khác. Thường được sử dụng khi chúng ta muốn tạo cơ sở dữ liệu dưới dạng public (các ứng dụng khác có thể truy xuất ). Dữ liệu thường được lưu trữ ở file hệ thống, hoặc trong một SQLite database. Đơn giản để các bạn có thể hình dung như : Danh bạ, Call log, cấu hình cài đặt...trên điện thoại là dữ liệu dưới dạng Content Provider. Content Provider hiện thực một tập phương thức chuẩn mà các ứng dụng khác có thể truy xuất và lưu trữ dữ liệu của loại nó điều khiển. Tuy nhiên, những ứng dụng không thể gọi các phương thức trực tiếp. Hơn thế chúng dùng lớp Content Resolver và gọi những phương thức đó. Một Content Resolver có thể giao tiếp đến nhiều content provider; nó cộng tác với các provider để quản lý bất kỳ giao tiếp bên trong liên quan. Đơn giản hơn, chúng ta có thể làm 1 ứng dụng nhỏ để lấy tất cả các thông tin cấu hình trong máy load lên listview. Các bạn có thể chạy Project ContentProviderDemo1 trong SourcecodeDemo.
Chúng ta có thể tìm hiểu sơ qua về code của demo này, rất ngắn gọn
PHP Code:
      ContentResolver cr = getContentResolver(); Cursor cursor = cr.query(Settings.System.CONTENT_URI, null, null, null, null); startManagingCursor(cursor); ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.listView); String[] from = { Settings.System.NAME, Settings.System.VALUE }; int[] to = { R.id.textName, R.id.textValue }; SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(this, R.layout.row, cursor, from, to); listView.setAdapter(adapter);
Như các bạn thấy, chỉ cần 2 dòng code đơn giản để lấy được con trỏ thao tác trên tập dữ liệu cần lấy:
PHP Code:
      ContentResolver cr = getContentResolver(); Cursor cursor = cr.query(Settings.System.CONTENT_URI, null, null, null, null);
Lớp Content Resolver cung cấp các phương thức xử lý dữ liệu thông qua các Uri, mỗi Content Provider có 1 Uri cụ thể, ở đây Uri Settings.System.CONTENT_URI sẽ trả lại tập dữ liệu là thông tin cấu hình của thiết bị. Sau khi lấy được con trỏ tới tập dữ liệu, việc còn lại đơn giản là bind data lên listview để hiển thị:
PHP Code:
startManagingCursor(cursor); ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.listView); String[] from = { Settings.System.NAME, Settings.System.VALUE }; int[] to = { R.id.textName, R.id.textValue }; SimpleCursorAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(this, R.layout.row, cursor, from, to); listView.setAdapter(adapter)
Tạo và sử dụng 1 Content Provider do người dùng tự định nghĩa Để dễ hiểu hơn các bạn mở Project ContentProviderDemo trong Sourcecode đã down về. Trong Project đó mình tạo 1 Content Provider Books, mỗi bản ghi Book bao gồm 2 trường: ID và Title. Sau đây là các bước để tạo 1 Content Provider cơ bản (cụ thể là tạo ContentProvider Book) 1. Tạo 1 class thừa kế lớp ContentProvider
PHP Code:
public class BookProvider extends ContentProvider
2. Định nghĩa 1 biến Uri (public static final ) được gọi CONTENT_URI. Các xâu này luôn được bắt đầu bằng “content://” tiếp theo đó là nội dung của mà ContentProvider xử lý. Xâu này phải có đặc tính là duy nhất.
PHP Code:
   public static final String PROVIDER_NAME = "com.vietandroid.provider.Books"; public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + PROVIDER_NAME + "/books");[/CODE]<b>3.</b>    Khai báo các xâu để định nghĩa cho từng thuộc tính tương ứng với các cột giá trị từ Cursor. [CODE]    public static final String _ID = "_id"; public static final String TITLE = "title";
4. Chúng ta cần tạo hệ thống chứa dữ liệu cho ContentProvider, có thể chưa dưới nhiều hình thức: sử dụng XML, thông qua CSDL SQLite, hay thậm chí là WebService. Trong Demo này chúng ta sử dụng cách phổ biến nhất đó là SQLite:
PHP Code:
private SQLiteDatabase bookDB; private static final String DATABASE_NAME = "Books"; private static final String DATABASE_TABLE = "titles"; private static final int DATABASE_VERSION = 1;
5. Định nghĩa tên của các cột mà chúng ta sẽ trả lại giá trị cho các clients.Nếu chúng ta đang sử dụng Database ContentProvider hay các lớp SQLiteOpenHelper, tên các cột này chính là id của các cột trong cơ sở dữ liệu SQL. Trong trường hợp này, chúng ta phải gộp cả cột có giá trị là số nguyên được gọi “_id” để định nghĩa id của mỗi bản ghi. Nếu đang sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite, nó sẽ là INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT. Tùy chọn AUTOINCREMENT không bắt buộc, có tác dụng tự động tăng ID của mỗi bản ghi lên nếu người dùng không nhập. Android cung cấp SQLiteOpenHelper giúp tạo và quản lý các phiên bản của cơ sở dữ liệu.
PHP Code:
private static final String DATABASE_CREATE = "create table " + DATABASE_TABLE + " (_id integer primary key autoincrement, " + "title text not null);"; private static class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { public DatabaseHelper(Context context) { super(context, DATABASE_NAME , null, DATABASE_VERSION); } @Override public void onCreate(SQLiteDatabase db) { db.execSQL(DATABASE_CREATE); } @Override public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS titles"); onCreate(db); } }
6. Nếu chúng ta muốn public các dữ liệu kiểu byte như bitmap thì các trường mà chứa dữ liệu này nên là một xâu với 1 content://URI cho file đó. Đây chính là liên kết để các ứng dụng khác có thể truy cập và sử dụng dữ liệu bitmap này. 7. Sử dụng Cursor để thao tác trên tập dữ liệu : query (), update(), insert(), delete()….. Có thể gọi phương thức ContentResolver.notifyChange() để biếtkhi nào dữ liệu được cập nhật. Add Book
PHP Code:
@Override public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { long rowID = bookDB.insert(DATABASE_TABLE, "", values); if(rowID > 0) { Uri mUri = ContentUris.withAppendedId(CONTENT_URI, rowID); getContext().getContentResolver().notifyChange(mUri, null); return mUri; } throw new SQLException("Failed to insert new row into " + uri); }
Get All Books
PHP Code:
 @Override public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs, String sortOrder) { SQLiteQueryBuilder sqlBuilder = new SQLiteQueryBuilder(); sqlBuilder.setTables(DATABASE_TABLE); if(uriMatcher.match(uri) == BOOK_ID) sqlBuilder.appendWhere(_ID + "=" + uri. g